Chính sách bảo mật

1.   Mc đích và phạm vi thu thp:

Vic thu thập dữ liu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT Weddingez.vn cụ thể:

Ở Người bán:

- Mục đăng ký tài khoản gồm: tên đăng nhập, mã số thuế kinh doanh - ngày cấp – nơi cấp, email, mật khẩu đăng nhập

- Mục thông tin giới thiệu gồm: tên nhà cung cấp, địa chỉ website, địa chỉ fanpage

- Mục thông tin liên hệ gồm: địa chỉ, số điện thoại, tỉnh thành

Ở Người mua:

- Mục đăng ký tài khoản gồm: tên đăng nhập, email, mật khẩu đăng nhập

Đây là các thông tin mà Weddingez.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Weddingez.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho người mua và người bán.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Weddingez.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2.   Phm vi sdụng thông tin:

Sàn giao dịch TMĐT Weddingez.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp đ:

-    Cung cấp các dịch vụ đến thành viên.

-    Gi các thông báo về các hot động trao đổi tng tin giữa thành viên và n giao dịch

TMĐT Weddingez.vn.

-   Ngăn ngừa c hot động phá hy tài khoản người dùng ca thành viên hoc các hot động giả mo thành viên.

-    Liên lc giải quyết với thành viên trong nhng trường hợp đc biệt.

-   Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhn liên hệ có liên quan đến giao dịch ti Weddingez.vn.

-   Trong trưng hợp có yêu cầu ca pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT Weddingez.vn có trách nhiệm hợp tác cung cp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Vin kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phm pháp luật nào đó ca khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyn xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3.   Thi gian lưu trữ thông tin:

Dữ liu cá nhân ca Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hy bỏ hoc tự thành viên đăng nhp thực hiện hy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bo mt trên máy chủ của Weddingez.vn.

4.   Địa chca đơn vị thu thập quản lý thông tin cá nhân:

Công ty TNHH MTV đào tạo và tư vấn quản lý khách sạn du lịch Sao Khuê

-    Trụ sở chính: K36/19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

-     Email: lienhe@Weddingez.vn

5.   Phương tin công cụ đ người dùng tiếp cận chnh sửa d liu cá nhân của mình.

Thành viên có quyn tự kiểm tra, cập nht, điều chỉnh hoc hy bỏ thông tin cá nhân của mình bng cách đăng nhp vào tài khon chỉnh sửa thông tin cá nhân hoc yêu cu Weddingez.vn thực hiện việc này.

6.   Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

Thông tin cá nhân của thành viên trên Weddingez.vn được Weddingez.vn cam kết bo mt tuyt đối theo chính sách bo vệ thông tin cá nhân của Weddingez.vn. Vic thu thập sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ nhng trường hợp pháp lut có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyn giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trưng hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dn đến mất mát dữ liu cá nhân thành viên, Weddingez.vn sẽ có trách nhim thông báo vụ vic cho cơ quan chc năng điều tra xlý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bo mật tuyt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên.

Ban qun lý Weddingez.vn yêu cu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phi cung cp đy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Hvà tên, địa chỉ liên lạc, email, s chứng minh nhân dân, đin thoại…., chịu trách nhim về tính pháp lý ca những thông tin trên. Ban qun lý Weddingez.vn không chịu trách nhim cũng như không gii quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyn lợi ca Thành viên đó nếu xét thấy tt c thông tin cá nhân của thành viên đó cung cp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Thành viên có quyn gi khiếu ni về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban qun trị ca Sàn giao dịch thương mại điện tử Weddingez.vn. Khi tiếp nhn những phn hồi này, Weddingez.vn sẽ xác nhn lại thông tin, phải có trách nhiệm tr lời lý do và hướng dn thành viên khôi phục và bo mật lại thông tin. Địa chỉ Email liên h:  lienhe@Weddingez.vn